BETA TEST OVEREENKOMST

Aspyro BV[naam] zoals opgegeven in de form
Charles Deberiotstraat 31
3000 Leuven
België
[adres] zoals opgegeven in de form
Hierna: “Aspyro”Hierna: “De testpersoon”

INLEIDING

Het gebruik van de neuscanule is enkel toegestaan na aanvaarding en ondertekening van de beta test overeenkomst door de Testpersoon (hierna “Overeenkomst”);

Door het ondertekenen van deze Overeenkomst verklaart de Testpersoon zich akkoord om de neuscanule te testen en op verzoek van Aspyro aan haar alle nuttige feedback te bezorgen omtrent het gebruik van deze neuscanule;

IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 1. Verplichtingen van Aspyro

Aspyro zal vóór aanvang van de testperiode een neuscanule bezorgen aan de Testpersoon.

Artikel 2. Verplichtingen van de testpersoon

Aspyro verleent de Testpersoon een persoonlijk en niet-exclusief recht om de neuscanule te gebruiken zoals voorgeschreven in deze Overeenkomst. De neuscanule mag uitsluitend door de Testpersoon worden getest.

De Testpersoon verbindt er zich toe de neuscanule enkel in normale omstandigheden te gebruiken en te testen tijdens de contractueel voorziene testperiode. Na afloop van de testperiode zal de Testpersoon Aspyro alle nuttige feedback geven omtrent het gebruik van de neuscanule tijdens de testperiode.

Artikel 3. Intellectuele eigendom

Het concept van de neuscanule is intellectuele eigendom van Aspyro.

De Testpersoon verbindt er zich toe om:

(a) geen enkel onderdeel van de neuscanule te kopiëren of na te maken;

(b) geen enkel onderdeel van de neuscanule te ontleden en te analyseren

Artikel 4. Verspreiding foto’s

De Testpersoon zal geen foto’s nemen van de neuscanule. De Testpersoon zal ook niet toestaan dat er foto’s van de Testpersoon genomen worden terwijl deze de neuscanule draagt.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst

De Overeenkomst neemt een aanvang op [02 december 2020] om te eindigen op [31 maart 2021]. De testperiode duurt maximaal twee weken en zal een aanvang nemen op het ogenblik van levering van de neuscanule aan de Testpersoon.

De beperkingen en verplichtingen voorzien in artikels 3,4,7,8, 9 en 10 blijven evenwelonverminderd van toepassing voor de Testpersoon en zijn erfgenamen en rechtsverkrijgenden na beeindiging van de Overeenkomst.

Artikel 6. Vernietiging van de neuscanule

Tenzij anders overeengekomen tussen partijen, zal de neuscanule uiterlijk 14 dagen na ingebruikname van de neuscanule de neuscanule vernietigen.

Artikel 7. Afwijzing van garantie

De neuscanule is een testproduct. De accuraatheid en betrouwbaarheid worden bijgevolg niet door Aspyro gegarandeerd. De Testpersoon zal niet exclusief gebruikmaken van de neuscanule voor zijn of haar zuurstofvoorziening.

De Testpersoon bevestigt af te zien van elke vorm van klacht of vordering jegens Aspyro of een andere partij naar aanleiding van het gebruik van de neuscanule.

ASPYRO VERWERPT ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DIT TESTPRODUCT, INCLUSIEF ALLE GARANTIES VAN HANDEL OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Artikel 8. Beperking van aansprakelijkheid

Aspyro is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verliezen of schade geleden door de Testpersoon of een derde partij die veroorzaakt werd door de neuscanule.

ASPYRO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ELKE VORM VAN RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP HET CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE REDEN, DIE ONTSTAAN IS DOOR HET GEBRUIK VAN DE NEUSCANULE OF DOOR HET UITVOEREN VAN DE OVEREENKOMST.

Artikel 9. Geen overdracht van rechten

Deze Overeenkomst kent geen enkele vorm van rechten toe aan de Testpersoon aangaande de neuscanule of de intellectuele rechten verbonden aan deze neuscanule. Het is de Testpersoon niet toegestaan om de neuscanule te verkopen, op enigerlei wijze over te dragen aan een derde partij of om de neuscanule op welke wijze ook aan te wenden voor eigen nut.

Artikel 10. Overeenkomst “intuitu personae”

Deze Overeenkomst is strikt gerelateerd aan de identiteit van de Testpersoon. De testpersoon zal geen andere partij belasten met de uitvoering van de Overeenkomst en zal geen enkele van zijn of haar rechten en verplichtingen, omvat in deze Overeenkomst, overdragen aan een derde partij.

Artikel 11. Slotbepalingen

De Overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht en dient in geval van conflict tussen partijen exclusief te worden beoordeeld door Belgische rechtbanken.

Aspyro (vertegenwoordigd door de CEO, Jeroen Vancraen)

signature ceo aspyro

De Testpersoon

Handtekening in de vorm van checkbox in de form.

[locatie] Leuven 
[datum] 8/7/2020