BETA TEST OVEREENKOMST

Aspyro BV [naam] zoals opgegeven in de form
Charles Deberiotstraat 31
3000 Leuven
België
[adres] zoals opgegeven in de form
Hierna: “Aspyro” Hierna: “De testpersoon”

INLEIDING

Het gebruik van de oxy-clip is enkel toegestaan na aanvaarding en ondertekening van de beta test overeenkomst door de Testpersoon (hierna “Overeenkomst”);

Door het ondertekenen van deze Overeenkomst verklaart de Testpersoon zich akkoord om de oxy-clip te testen en op verzoek van Aspyro aan haar alle nuttige feedback te bezorgen omtrent het gebruik van deze hoofdband;

IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 1. Verplichtingen van Aspyro

Aspyro zal vóór aanvang van de testperiode een oxy-clip bezorgen aan de Testpersoon.

Artikel 2. Verplichtingen van de testpersoon

Aspyro verleent de Testpersoon een persoonlijk en niet-exclusief recht om de oxy-clip te gebruiken zoals voorgeschreven in deze Overeenkomst. De oxy-clip mag uitsluitend door de Testpersoon worden getest.

De Testpersoon verbindt er zich toe de hoofdband enkel in normale omstandigheden te gebruiken en te testen tijdens de contractueel voorziene testperiode. Na afloop van de testperiode zal de Testpersoon Aspyro alle nuttige feedback geven omtrent het gebruik van de oxy-clip tijdens de testperiode.

Artikel 3. Intellectuele eigendom

Het concept van de oxy-clip is intellectuele eigendom van Aspyro.

De Testpersoon verbindt er zich toe om:

(a) geen enkel onderdeel van de oxy-clip te kopiëren of na te maken;

(b) geen enkel onderdeel van de oxy-clip te ontleden en te analyseren

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

De Overeenkomst neemt een aanvang op [03 augustus 2020] om te eindigen op [31 december 2020]. De testperiode duurt maximaal één maand en zal een aanvang nemen op het ogenblik van levering van de oxy-clip aan de Testpersoon.

De beperkingen en verplichtingen voorzien in artikels 3,4,7,8, 9 en 10 blijven evenwel onverminderd van toepassing voor de Testpersoon en zijn erfgenamen en rechtsverkrijgenden na beeindiging van de Overeenkomst.

Artikel 5. Vernietiging van de oxy-clip

Tenzij anders overeengekomen tussen partijen, zal de oxy-clip uiterlijk 5 dagen na afloop van de testperiode worden vernietigd door de Testpersoon. 

Artikel 6. Afwijzing van garantie

De oxy-clip is een testproduct. De accuraatheid en betrouwbaarheid worden bijgevolg niet door Aspyro gegarandeerd. De Testpersoon zal niet exclusief gebruikmaken van de oxy-clip voor zijn of haar zuurstofvoorziening.

De Testpersoon bevestigt af te zien van elke vorm van klacht of vordering jegens Aspyro of een andere partij naar aanleiding van het gebruik van de oxy-clip.

ASPYRO VERWERPT ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DIT TESTPRODUCT, INCLUSIEF ALLE GARANTIES VAN HANDEL OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Artikel 7. Beperking van aansprakelijkheid

Aspyro is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verliezen of schade geleden door de Testpersoon of een derde partij die veroorzaakt werd door de oxy-clip.

ASPYRO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ELKE VORM VAN RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP HET CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE REDEN, DIE ONTSTAAN IS DOOR HET GEBRUIK VAN DE oxy-clip OF DOOR HET UITVOEREN VAN DE OVEREENKOMST.

Artikel 8. Geen overdracht van rechten

Deze Overeenkomst kent geen enkele vorm van rechten toe aan de Testpersoon aangaande de oxy-clip of de intellectuele rechten verbonden aan deze oxy-clip. Het is de Testpersoon niet toegestaan om de oxy-clip te verkopen, op enigerlei wijze over te dragen aan een derde partij of om de oxy-clip op welke wijze ook aan te wenden voor eigen nut.

Artikel 9. Overeenkomst “intuitu personae”

Deze Overeenkomst is strikt gerelateerd aan de identiteit van de Testpersoon. De testpersoon zal geen andere partij belasten met de uitvoering van de Overeenkomst en zal geen enkele van zijn of haar rechten en verplichtingen, omvat in deze Overeenkomst, overdragen aan een derde partij.

Artikel 10. Slotbepalingen

De Overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht en dient in geval van conflict tussen partijen exclusief te worden beoordeeld door Belgische rechtbanken.

Aspyro (vertegenwoordigd door de CEO, Jeroen Vancraen)

signature ceo aspyro

De Testpersoon

Handtekening in de vorm van checkbox in de form.

[locatie] Leuven
[datum] 8/7/2020